Młodzi okuliści Młodzi okuliści
Konferencja
konferencja
EMYO 2018
ophthonews
edukacja
edukacja
e-akademia
linki

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników (tj. osób korzystających ze strony internetowej), korzystających ze strony internetowej portalu dostępnego pod adresem elektronicznym http://m-o.mipolska.com.pl, zwanego dalej „Portalem”.

Administratorem danych osobowych jest Thea Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa. Dalej jako Administrator.

Zakres zbierania danych

Administrator zbiera dane Użytkowników, w szczególności zakładających konta użytkowników, w sposób określony w Regulaminie.
W celu założenia konta w Portalu Użytkownik powinien podać dane niezbędne do skorzystania z usługi Konta tj.
• adres mailowy i hasło
• Imię i nazwisko
• Data urodzenia
• Numer PWZ
• informacje dotyczącą czy Użytkownik jest lekarzem oraz informacje na temat etapu specjalizacji tj.
  • w trakcie specjalizacji z okulistyki
  • po skończonej specjalizacji z okulistyki do 5 lat
  • po skończonej specjalizacji z okulistyki powyżej 5 lat

Cel zbierania danych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Użytkowników z Serwisu tj. w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług (tj. w przypadku założenia konta użytkownika),
 2. prowadzenia i funkcjonowania serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom korzystanie z niego niezależnie od założenia konta użytkownika tj. w szczególności w celu:
  1. Przekazywania informacji merytorycznych w temacie okulistyki
  2. Przekazywania informacji o kursach, szkoleniach, egzaminach, spotkaniach, konkursach które mogą podnosić wiedzę, kompetencje,
 3. w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści edukacyjnych, merytorycznych i marketingowych dotyczących Administratora, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu przesyłania mu takich treści.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach przez Użytkownika jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

W zakresie przesyłania treści marketingowych na życzenie Użytkownika, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania tych treści.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

 1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług,
 2. w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Administratora– niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. do realizacji działań marketingowych dotyczących Administratora.
 3. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający prowadzeniu i funkcjonowaniu serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom korzystanie z niego niezależnie od założenia konta użytkownika tj. w szczególności w celu:
  • Przekazywania informacji merytorycznych w temacie okulistyki
  • Przekazywania informacji o kursach, szkoleniach, egzaminach, spotkaniach, konkursach które mogą podnosić wiedzę, kompetencje na obsłudze korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na zapytania.

Okresy przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usług tj. usunięciu konta lub niekorzystaniu z konta przez okres minimum rok czasu dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług;
 2. b. Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania treści marketingowych – są przechowywane przez 3 lata od momentu otrzymania żądania zaprzestania wysyłania treści marketingowych. Wówczas dane osobowe Użytkowników będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.

Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych dotyczących Administratora. Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki tych treści, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać z poziomu konta Użytkownika w menu MOJE KONTO jak również poprzez kliknięcie w stosowny link, zawarty w przesyłanych komunikatach marketingowych, a także przy pomocy:

 1. a. e-mail - wysyłając wiadomość na adres:
 2. telefonicznie - dzwoniąc na nr:
 3. listownie - wysyłając korespondencję na adres:

Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, w którym dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy (w tym w sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Sprzedawcy) – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
 4. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Od dnia 25 maja 2018 r. skarga będzie mogła być wniesiona do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkich zmian i innych żądań w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie stosownego wniosku na dane kontaktowe wskazane w punkcie „Kontakt z nami” niniejszej Polityki prywatności.

Mechanizm cookies

Portal używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Portalu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Portalu w celu:

 1. identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego na Portalu i informowania go o tym, że jest zalogowany;
 2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Portalu.

Dostępne przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie mógł przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Adres IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Portalu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu.

Cookies innych podmiotów

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Portalu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Uzytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Portalu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub podwykonawcy Administratora oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. IT i wsparcia technicznego, jak również archiwizacji i niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). W szczególności, Administrator – uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Portalu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy:

 1. e-mail - wysyłając wiadomość na adres: mlodziokulisci@theapharma.com
 2. listownie - wysyłając korespondencję na adres: Thea Polska Sp. z o.o., Cicha 7, 00-353 Warszawa z dopiskiem „Młodzi Okuliści”

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

01.10.2018