Młodzi okuliści Młodzi okuliści
Konferencja
konferencja
EMYO 2018
ophthonews
edukacja
edukacja
e-akademia
linki

Regulamin strony www.mlodziokulisci.pl

I. Postanowienia wstępne i definicje.

 1. Niniejszy regulamin ["Regulamin"] określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.mlodziokulisci.pl należącego do Thea Polska Sp. z o.o.  ["Serwis"].
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.
 3. Właścicielem niniejszego Serwisu, usługodawcą oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest Thea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cichej 7, kod pocztowy 00-353, NIP 521-356-39-71, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354319 [„Właściciel”].
 4. "Użytkownik" to usługobiorca będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lekarz uprawniony na mocy stosownych przepisów do wystawiania recept.

II. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

 1. Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników jest możliwość korzystania z Serwisu ["Usługa"]. Usługami dla Użytkowników są w szczególności: (a) możliwość zapoznania się z treściami o charakterze informacyjnym (teksty, zdjęcia itp.);. (b) dostęp do specjalistycznych informacji medycznych lub promocyjnych;
 2. Regulamin obowiązuje przez czas niezbędny do korzystania z Serwisu. Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czas.
 3. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika będącego konsumentem oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z Serwisu (dostarczenia treści cyfrowych) przed upływem terminu przewidzianego dla odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od niniejszej umowy (Regulaminu).
 4. W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usług.
 5. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.
 6. W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług i/lub likwidacji Serwisu, zostaniecie Państwa o tym poinformowani z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie.

III. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 1. Korzystając z Serwisu lub Usług zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
 3. Użytkownikowi zabrania się dostarczania materiałów o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
 4. zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
 5. zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 6. zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
 7. naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
 8. zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu);
 9. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
 10. zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

IV. Informacje

 1. W celu zapewnienia wyższej jakości Serwisu, może on zostać uaktualniony przez Właściciela.
 2. Dostęp dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych
 3. Wyłącznie Użytkownik będący Lekarzem jest uprawniony do uzyskania dostępu do  Serwisu zawierającego specjalistyczne informacje medyczne lub informacje skierowane do lekarzy. Dlatego przy rejestracji należy podać numer Prawa do Wykonywania Zawodu (PWZ) oraz swoją datę urodzenia. Stanowi to niezbędny proces weryfikacyjny uniemożliwiający dostęp do tych treści przez nieuprawnione osoby, w tym pacjent.
 4. Następnie każdy Użytkownik uzupełnienia swój profil o dane: imię i nazwisko oraz informację czy jest lekarzem w trakcie specjalizacji z okulistyki, czy po jej ukończeniu (do 5 lat lub powyżej) lub wybiera opcje „inne” np. gdy jest lekarzem innej specjalizacji.
 5. Część Serwisu umożliwia m.in. przesyłanie materiałów promocyjnych co do produktów leczniczych (w tym o kategorii dostępności innej niż OTC), a także informacje dotyczące organizowanych przez Thea konferencji, spotkań dla lekarzy, konkursów, egzaminów (np. EBO) czy innych informacji skierowanych do lekarzy pracujących w okulistyce w Polsce.
 6. Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer albo urządzenie mobilne (smartfon, tablet,) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.
 7. Korzystanie przez Państwa z Usług Serwisu wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel:
 8. dostęp do sieci Internet
 9. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 10. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa urządzeniu, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

V. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela

 1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Właściciel Serwisu dostarcza niniejszy Serwis bez wad, jednakże nie daje gwarancji jego prawidłowego działania.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 4. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.
 5. Niniejszy Serwis może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, w tym stron internetowych innych spółek z grupy Thea. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się z regulaminami oraz politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Thea Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa. Dalej jako Administrator.
 2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy:
  1. e-mail - wysyłając wiadomość na adres: mlodziokulisci@theapharma.com
  2. listownie - wysyłając korespondencję na adres: Thea Polska sp. z o.o., Cicha7, 00-353 Warszawa z dopiskiem „serwis Młodzi Okuliści”
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Użytkowników z Serwisu tj. w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług w przypadku założenia konta użytkownika,
  2. Prowadzenia i funkcjonowania serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom korzystanie z niego niezależnie od założenia konta użytkownika tj. w szczególności w celu:
   • Przekazywania informacji merytorycznych w temacie okulistyki
   • Przekazywania informacji o kursach, szkoleniach, egzaminach, spotkaniach, konkursach które mogą podnosić wiedzę, kompetencje,
  3. w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Administratora, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu przesyłania mu takich treści.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
  1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług,
  2. w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Administratora– niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. do realizacji działań marketingowych dotyczących Administratora.
   1. Dostęp do danych osobowych Użytkownika będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. IT i wsparcia technicznego, jak również archiwizacji i niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
   2. Okresy przechowywania danych osobowych Użytkowników są następujące:
    1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usług tj. usunięciu konta lub niekorzystaniu z konta przez okres minimum rok czasu dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług;
    2. Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania treści marketingowych – są przechowywane przez 3 lata od momentu otrzymania żądania zaprzestania wysyłania treści marketingowych. Wówczas dane osobowe Użytkowników będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.
   3. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
    1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
    2. w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Administratora– prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
    3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach przez Użytkownika jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora. W zakresie przesyłania treści marketingowych na życzenie Użytkownika, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania tych treści.
   5. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

   VII. Postępowanie reklamacyjne

   1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane w formie elektronicznej na adres: mlodziokulisci@theapharma.com lub pisemnie na adres Thea Polska Sp. z o.o., ul.Cicha 7, 00-353 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja – Strona www.mlodziokulisci.pl”.
   2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy).
   3. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
   4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska z odpowiedzi, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
   5.  

   VIII. Prawo właściwe.

   1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
   2. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
   3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Zasady dostępu do tej procedury znajdują się pod adresem internetowym www.spsk.wiih.org.pl.

   IX. Prawo własności intelektualnej.

   1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel lub podmiot trzeci) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana ani publikowana, jednakże Właściciel wyraża zgodę, aby wczytywali oraz przeglądali Państwo Serwis na swoich urządzeniach, a także kopiowali, ściągali, drukowali i przesyłali między lekarzami- fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Informacje pochodzące z niniejszej strony powinny być cytowane zgodnie z wymogami polskiego prawa. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
   2. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu lub jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
   3. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych co do ich produktów lub usług. Użycie tych znaków lub nazw przez Thea Polska nie stanowi ani ich wsparcia ani sponsoringu. Thea polska nie przyznaje sobie również do nich jakichkolwiek praw i oświadcza, że nie ma powiązań z nimi. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.
   4. Dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.

   X. Postanowienia końcowe.

   1. W razie uznania przez prawomocny wyrok sądowy nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
   2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Każda zmiana regulaminu zostanie zakomunikowana co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmiany.
   3. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest nieodpłatnie poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą „Regulamin”. Forma regulaminu umożliwia jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
   4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r.

   Wszelkie prawa zastrzeżone.